REGLAMENT

REGLAMENT MARATÓ i MITJA MARATÓ DE BOUMORT

1.‐ Participants
El nombre màxim de participants sumant les dues curses serà de 350. L'edat mínima per a poder participar és de 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor en el moment de recollir el dorsal.
En el cas de NO estar federat a la FEEC (C, D, E i F) o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA o a la FSA, és obligatori adquirir una assegurança d'un dia en el moment de fer la inscripció.

2.‐ Recorregut
La sortida es donarà en grup i tots els corredors acabaran la cursa havent travessat l’arc d’arribada situat a la Plaça de les Homilies d'Organyà, dins el límit de temps establert. Està prohibit abandonar el recorregut marcat per l’organització, així com retallar‐lo o escurçar‐lo.

3.‐ Material Obligatori (Aquest material serà modificat i convenientment informat a criteri de l'organització quan les condicions meteorològiques ho requereixin)
Per tal de garantir la seva seguretat i com a norma general, cada participant haurà de disposar del següent material:
 • Motxilla o equivalent
 • Jaqueta paravent
 • Sistema d’hidratació o got (per raons de sostenibilitat no trobareu cap got als avituallaments)
 • Telèfon mòbil, carregat i operatiu

Cada corredor haurà de tenir el material adequat per a suportar les condicions pròpies de la prova i el material obligatori, fins i tot l'alimentació. Qualsevol aliment haurà d’anar marcat amb el dorsal del corredor. No se’n podrà portar cap sense marcar.
Per a poder accedir al recinte tancat de sortida es revisaran els dorsals i el material obligatori. Els participants que no portin el material obligatori, o que el presentin inutilitzat o defectuós, no podran entrar‐hi i, per tant, no participaran a la cursa.

4.‐ Dorsals
Els participants hauran de portar en tot moment el dorsal facilitat per l'organització, col∙locat a la part del davant, ja sigui al pit o a la part anterior de la cuixa. Els dorsals hauran d'estar sempre visibles, no es poden retallar, doblegar, tapar ni modificar.

5.‐ Controls de Pas
Els participants hauran de passar pels Controls de Pas en el límit de temps màxim que preveu l’organització. A cada CP hi haurà personal de l'organització que verificarà el pas dels corredors. Els participants són els responsables d'assegurar-se que el controlador ha verificat el seu pas per cada CP. Un equip escombra de l'organització farà el recorregut tancant la carrera. S'ha de seguir en tot moment les indicacions del personal de l'organització i de seguretat. Els temps de tall estan calculats per a poder finalitzar la cursa dins de l'horari màxim establert. No es permetrà continuar a aquells particiants que superin aquestes barreres horàries. Se'ls hi retirarà el dorsal i se'ls demanarà firmar l’acta de retirada de la cursa.

6.‐ Avituallaments
L’organització posarà avituallaments líquids i sòlids separats entre ells per una distància aproximada de cinc quilòmetres. NO hi haurà gots en els avituallaments, essent el responsable de portar-lo el propi participant.

7.‐ Abandonaments
Excepte en cas d'accident, només és possible abandonar en un punt de control o avituallament, comunicant‐ho a l’organització. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans a l’avituallament més proper. Se’ls hi retirarà el dorsal i se’ls demanarà firmar l’acta de retirada de la cursa.
En cas d’abandonament, s'ha de comunicar el més aviat possible al personal de l'organització. L'organització disposarà de vehicles de retorn a Organyà en els punts de control o avituallament (CPA). Només hi haurà un viatge, per tant, la tornada es farà en tancar els controls. L’abandonament voluntari fora dels CPA es farà per mitjans propis. Hi ha cobertura telefònica en molts punts del recorregut.

8.‐ Seguretat
Hi haurà personal mèdic i ambulància a la sortida i arribada per intervenir si és necessari, així com en punts estratègics, personal dels Bombers Voluntaris d’Organyà en contacte amb els grup de rescat de Bombers GRAE, per si és necessària la seva actuació.
L'organització situarà, en determinats punts del recorregut i als controls de pas, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d'aquest personal, que estarà convenientment identificat.
L'organització (i entre ells l’escombra de la cursa) pot parar momentàniament a un corredor o obligar‐lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

9.‐ Meteorologia
La cursa es durà a terme encara que faci mal temps. L'organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació o suspendre‐la quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin o per força major. Si calgués interrompre o suspendre la prova en un punt del recorregut, per a realitzar la classificació es tindrà en compte l’ordre i el temps de l’últim Control de Pas passat. En cas de males condicions
meteorològiques o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de parar la prova, de modificar‐ne el recorregut o de variar els límits horaris.
En el cas que les condicions climatològiques ho aconsellin, hi haurà un recorregut alternatiu que es comunicarà convenientment en brífing previ a la sortida. Si es decideix el canvi al recorregut alternatiu una vegada efectuada la sortida, aquest s’haurà de comunicar als participants en el punt de control oportú.

10.‐ Direcció i comitè de cursa
El comitè de cursa estarà format per :
 • Director de cursa
 • Director de seguretat
 • Dos membres del club organitzador
 • Un membre dels cossos de seguretat (bombers del territori)
 • Dos corredors/es (assignats amb anterioritat al brífing)

Seran decisions del comitè de cursa la modificació i/o cancel∙lació de la cursa amb anterioritat a la seva celebració per preservar la integritat dels corredors. Atendre les reclamacions presentades a la direcció de cursa. La direcció de cursa podrà retirar de la competició un corredor quan consideri que té disminuïdes les seves capacitats físiques o tècniques a causa del cansament, no disposi del material obligatori o les seves condicions no siguin les apropiades per continuar la cursa. També podrà suspendre, retallar, neutralitzar o aturar la cursa un cop començada, per causes de seguretat o de força major alienes a la seva voluntat (climatologia, etc.). Els comissaris dels CP són els responsables dels Punts de Control de Pas Obligat. Els participants no podran reclamar sobre el reglament, les classificacions i els itineraris als comissaris o interrogar‐los.

11.‐ Desqualificacions i Penalitzacions
FALTES LLEUS – Penalització de dues hores
 • Rebre assistència externa fora de les zones d’avituallament.
 • No dur el dorsal visible o no mostrar‐lo a l’organització.
 • Retallar el recorregut (es penalitzarà amb el doble de temps que la direcció calculi que ha pogut guanyar).
FALTES GREUS ‐ Desqualificació
 • No dur una part del material obligatori.
 • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant una part del recorregut.
 • Qualsevol desconsideració greu cap a qualsevol membre de l’organització (són voluntaris).
 • No guardar respecte a les normes esportives de companyonia, respecte a la natura, medi ambient i ètica esportiva.
 • No assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que observi.
 • Saltar‐se un control de pas obligatori.
 • Passar fora del límit de temps màxim pels controls de pas o l’arribada.
 • Canviar de distància (recorregut) sense avisar a l'Organització, com a màxim, mitja hora abans de la sortida de la cursa.

12.- Canvi de distància
Els participants inscrits en una determinada distància podran realitzar el canvi de distància avisant a l'Organització (Director de Cursa), com a màxim, mitja hora abans de la sortida de la cursa. Si un participant, en el moment de la separació dels recorreguts (marató i la mitja marató) i per qualsevol motiu, canvia de recorregut, ho haurà de comunicar als membres del PC i no tindrà impediment per a realitzar el canvi, seguir amb el recorregut de la cursa en la qual no s'ha inscrit i finalitzar-la, però serà desqualificat.

13.‐ Reclamacions
Les reclamacions s'han de fer al comitè de cursa i s'han de presentar per escrit. Han d'estar degudament complimentades i entregar-les a l'organització com a molt tard una hora abans del lliurament dels premis, acompanyada de 30 € de fiança que es retornaran en cas de que la reclamació prosperi.

14.‐ Drets d’imatge
Amb la inscripció, tots els participants autoritzen a l’organització a utilitzar les imatges gravades per tal de promocionar la cursa. L'organització es reserva els drets exclusius de les imatges, vídeos i informació de les proves, així com els d’utilitzar tot aquest material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l'acte. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de tenir, abans, el consentiment de l'organització.

15.‐ Responsabilitats
Els participants ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de sortir i realitzar la cursa. Els participants eximeixen a l'organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions seves o d’altres que actuïn en el seu favor, i també de les reclamacions o demandes resultants dels danys que els puguin succeir, a ells i al seu material, inclosos la pèrdua o l'extraviament. Els participants hauran de firmar els documents que es requereixen per evidenciar més clarament qualsevol apartat del reglament.

16.‐ Signatura
La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en sí, en el cas d'Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s'exposa:
"Certifico que em trobo en bon estat físic. Eximeixo els organitzadors, els espònsors, patrocinadors i col∙laboradors de l'esdeveniment, de tota responsabilitat que es pogués derivar de la meva participació a l'esdeveniment, com ara la pèrdua d'objectes personals per robatori o altres circumstàncies".
Renuncio a tota acció legal que pogués derivar‐se de la meva participació a l'esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment a poder gravar totalment o parcialment la meva participació en aquest, mitjançant fotografies, pel∙lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret per part meva a rebre cap mena de compensació econòmica."

Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, tindrà com a referència el reglament del Cadí Circuit Fer i el de la Copa Catalana de curses de muntanya de la FEEC, i en últim lloc, el criteri de l’organització.

17.‐ Premis i trofeus
Tots els premis i trofeus es lliuraran el mateix dia de la cursa. En cas que algun/a participant (i independentment del motiu) no reculli algun dels premi o trofeus, serà responsabilitat d'aquest/a la posterior recollida dels mateixos a la població d'Organyà, en el termini màxim d'un mes des de la celebració de la cursa i sense excepció.
Les categories seran l'absoluta i la de majors de 40 anys per a cadascuna de les distàncies de marató i mitja marató.